Ausztria borai
Magyar
Főoldal / Hírek
Személyes fiók
Kosár tartalma

Hello bécsi borok játékszabályzat

borcsomagolas_26x35_ok_latvany.jpg

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az AT WEIN Kft. által 2015. szeptember 9-13 napja között a Budavári Borfesztiválon fenntartott standon elérhető Helló bécsi borok! elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik.

A Játék szervezője és lebonyolítója az AT WEIN Kft. (1126 Budapest, Németvölgyi út 36-38.; cg.: 01-09-197663; adószám: 25064562-2-43; továbbiakban: Szervező).

A játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

 • a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043077, székhely: 1138..Budapest, Váci út 135-139 adószám:, 12141843-7-4-44) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül a Játékból, aki a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás automatikus, külön értesítés nélkül érvényes.

 

 1. A Játék leírása

A Játékban a Játékos a Szervező standjánál nevének, telefonszámának, e-mail címének megadásával, valamint egy tudás alapú kvíz kitöltésével vehet részt. A kvíz kitöltésével a Játékos neve bekerül egy, a Standon elhelyezett zárt ládába. A Nyertes Játékos az, akinek nevét a ládából a sorsolás alkalmával a Szervező kihúzza.

 

 1. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

A 2. pontban foglaltakon kívül további feltétel a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelő megadása, valamint a jelen pontban meghatározottak szerinti személyes adatok kezeléséhez és az adatoknak a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. részére való továbbításához történő hozzájárulás megadása a marketing célú termékajánlás érdekében. A hozzájárulás megadásával a Játékos hozzájárul a megadott személyes adatainak kezeléséhez, ajánlatokról való személyes, telefonon, írásban vagy elektronikus úton történő tájékoztatáshoz, és azok közvetlen felajánlásához. A megadott adatokat a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. azok felvételétől számított 3 évig, illetőleg az adatok törlésére irányuló, közvetlen az adat birtokosától származó kérelem beérkezéséig kezeli. A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. az alábbi adatfeldolgozó részére továbbíthatja a megadott személyes adatokat: Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139.), feladata: adatok feldolgozása, kapcsolatfelvétel, termékajánlás (közvetítő) és értékesítés.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor, ingyenesen visszavonható a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által küldött hírlevelek „Leiratkozás” linkjére kattintva, a leiratkozas@viennalife.hu címre küldött elektronikus levélben vagy a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. székhelyére (1138 Budapest, Váci út 135-139.) postai úton küldött levélben. Ugyanakkor a Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a hozzájárulás önkéntesen és megfelelő tájékoztatás alapján történt.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2015. szeptember 9. és 13. napja között a Stand működésének ideje alatt zajlik.

 1. Nyeremény

A Játék nyeremény: egy 25.000 ezer Ft értékű, 6 palack borból álló borválogatás .

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítéséről a Szervező gondoskodik.

A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához az adóhatóság előzetes engedélyére nincs szükség.

A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével, felhasználásával és a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen kívül további nyereményeket nem sorsol ki.

 

 1. Sorsolás

A sorsolás 2015. szeptember 21. napján 10 órakor történik kézi sorsolással a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, amelyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával a nyereményhez 1 fő Nyertes és 3 fő Pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, vagy visszautasítja azt, a nyereményre a kihúzásuk sorrendjében a Pótnyertes válik jogosulttá. A Pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

Elveszíti a jogosultságát a nyereményre az a Nyertes, aki a sorsolás előtt vagy után adatkezelési hozzájárulását visszavonja.

Elveszíti a jogosultságát az a Nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 8 napon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben az első Pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

 1. Nyertes értesítése

A Nyertes a Játékra való jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesíti a Szervező.

 1. Nyeremény kézbesítése

A nyereményt a Szervező kézbesíti vagy kézbesítteti a Nyertesnek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Nyeremény országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, Szervező kizárólag magyarországi címre való eljuttatását vállalja a Nyereménynek. A Szervező a Nyereményt egy alkalommal kézbesíti. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a Nyereményt a Nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a Nyereményre a Pótnyertes válik jogosulttá.

A Játékos köteles együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele a Nyertes miatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt ezért semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatkezelés

A Játék keretén belül a Játékos által megadott személyes adatokat a Szervező abból a célból kezeli, nyilvántartja és feldolgozza, hogy a Játék nyerteseit és pótnyerteseit meghatározza, és a nyereményt a Nyerteseknek vagy a pótnyerteseknek átadja vagy részükre postázza, továbbá, hogy marketing célú termékajánlás céljából a Játékosokat megkeresse.

A Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében kezelt személyes adatait a Szervező a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. részére továbbítsa, aki a megadott személyes adatokat a fenti 3. pontban hivatkozott marketing célból kezeli.

A Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul személyes adatai jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti kezeléséhez, ennek megfelelően a Játékos személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Játékos által megadott személyes adatokat a Szervező, illetve a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a hatályos jogszabályok, illetve saját adatkezelési szabályzata szerint jogosult kezelni.

A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, betekinthet az adatvédelmi nyilvántartásba (az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet), tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, jogsérelem esetén bírósághoz illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, kártérítést követelhet, valamint kizárhatja, hogy részére a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. részére a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel.

 1. Felelősség

A Szervező az értesítési vagy szállítási késedelemért nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Játékosokat terheli.

 

A Szervező a Nyeremény minőségi hibájáért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a kizárást a magyar jogszabályok rendelkezései tiltják. A Nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a Nyereménnyel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a www.ausztriaborai.hu weboldalon.

 

 


 

2015.09.08. 17:52